แบบสำรวจเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์

1. ดัชนีความโปร่งใส

EB13.4รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันกา

1. ดัชนีความโปร่งใส
1.1 ตัวชี้วัด : การเปิดเผยข้อมูล
EB1 (1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด
1. (1) 1.2 คำสั่งแต่งตั้ง_เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บ
2. (1) 1.3.1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
3. (1) 1.3.2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่
4. (1) 1.4 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลฯ
5. บันทึกข้อความ_การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
1.2 การมีส่วนร่วม
EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
1. (2) 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
2. (2) 1.3.1 โครงสร้างหน่วยงาน
3. (2) 1.3.2 โครงสร้างการบริหารสสอ.กะพ้อ
4. (2) 1.3.3 โครงสร้างบริหารงาน_สป.
5. (2) 1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
6. (2) 1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
7. (2) 1.4.1 บทบาทหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
8. (2) 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
9. (2) 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ ฉบับย่อ
10. (2) 1.10.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
11. (2) 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
12. (2) 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
13. (2) 1.13 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60
14. (2) 1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม-ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
15. (2) 1.15 MoPHCode
16. (2) 5 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนฯ
17. (4) 1.3 แผนปฏิบัติการใช้จ่ายประจำปี
18. ข้อมูลข่าวสาร ม.9
19. ข้อมูลทั่วไป
20. คู่มือปฏิบัติเรื่องร้องเรียน-การทุจริต
21. ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
22. นโยบายผู้บริหาร
23. ประกาศ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
24. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
25 วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูล
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
EB 3 (1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
1. (3) 1.1 บันทึกเสนอ สสอ. จัดซื้อจัดจ้าง
2. (3) 1.2 เอกสารการวิเคราะห์ผลการ_63
3. (3) 1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่_รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง
4. (4) 1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่_ คำสั่งปิดประกาศ
5. ใบจัดสรร1
6. ใบจัดสรร2
7. ประกาศ ตรวจสอบบุคลากรจัดซื้อจัดจ้าง
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ
EB4 (1) การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
1. (4) 1.1 บันทึกเสนอ สสอ.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด – ปลด
2. (4) 1.3 แผนปฏิบัติการ_จัดซื้อจัดจ้าง
3. (4) 1.4 คำสั่ง_ปิดเปิด_ประกาศ
4. (4) 1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่_ คำสั่งปิดประกาศ
5. EB4.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่_พย.63
EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินหารจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. (5) 1 บันทึกเสนอ สสอ. ตค. พย. 63
2. (5) 2.1 แบบ สขร_1 ตค.63
3. (5) 2.2 แบบ สขร_1 พย.63
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. EB6.1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพย
2. EB6.2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริห
EB 7 หหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
1. EB7.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง-หรือประกาศมาต
2. EB6.2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริห
3. EB7.3กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและก
4. EB7.4หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ท
5. EB7.5หนังสือแจ้งเวียน-ของปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564
EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
1. EB8.1บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติ
2. CamScanner-03-15-2021-14.33
3. สรุปเลื่อน รอบ 1 เมษายน 63
EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางจริยธรรมและการรักษาวินัยทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
 

 

 

1. EB9.1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงกา1
2. EB9.1.2โครงการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานและ1
3. E9.3รายงานผลการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน1
4. EB9.5ภาพถ่ายอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานและห
5.
ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส
EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
1. EB10.1คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการป
2. EB10.2คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
3. EB10.3รอบ-6-เดือน-หลักฐานการรายงานผล-ฯ-ให้ผู้ร้
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
1. EB11.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบแล
2. EB11.2.1รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรี
3. EB11.4รายงานสรุปหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรีย
EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
1. EB13.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง-ประกาศ-หรือข้อ
2. EB13.2คำสั่ง-ประกาศ-หรือข้อสั่งการ-มาตรการการ
3. EB13.3หนังสือแจ้งเวียน
4. EB13.4รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันกา
ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
1. EB14.1บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็น
2. EB14.2แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใ
3. EB14.3มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภ
4. EB14.4หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ-2.-และข
EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนกาขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติในหน่วยงาน
1. EB15.1บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็น
2. EB15.3แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
3. EB15.4หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติกายืมพัสดุ
ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
1. EB16.1ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
2. EB16.2ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
3. EB16.3เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
1. EB17.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน
2. EB17.2แผนปฏิบัติการป้องกัน-ปราบปรามการทุจริต
3. EB17.3แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจร
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบาัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
1. 18.2.1-รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตาม
2. 18.2.2หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ-และสั่งก
3. EB18.2แบบฟอร์มที่-2-รายงานผลการดำเนินงาน-ฯสสอ.ย
4. EB18.3แบบฟอร์มที่-3-การติดตามประเมินผล-ฯสสอ.ยะร
5. 18.1.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ-รอบ
ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
1. EB19.1หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่
2. EB19.2สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่
3. EB19.3รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
4. EB19.4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ-และสั่งก
EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
1. EB20.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง-ข้อสั่งการ-ปร
2. EB20.2แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทั
3. EB20.3หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4. EB20.4บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามราย
EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1. EB21.1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงกา
2. EB21.1.2โครงการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานและ
3. E21.3รายงานผลการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน
4. EB21.5ภาพถ่ายอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานและ
5. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
1. EB22.1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงกา
2. EB22.1.2โครงการ (1)
3. E22.3รายงานผลการจัดโครงการ-กิจกรรม-ภายใต้แนว
4. EB22.4-รายงานผลการจัดโครงการ-กิจกรรม-ภายใต้แน
5. EB22.5ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการจิตพอเพียงต้านทุ
6. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ
EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG...
1. EB23.1หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุ
2. EB23.2แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม-STRONG
3. EB23.3รายชื่อสมาชิกของชมรม-STRONG
4. EB23.4กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม-STRONG-.-ยังไม่แก้ไข (1)
EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
1. EB24.1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป
2. EB24.2ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญห (1)
3. EB24.3คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญ
4. EB24.4บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์
5. EB24.5รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและ