ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ

สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตร ตั้งในบริเวณที่ว่าการอำเภอ ห่างจากโรงพยาบาลชุมชนกะพ้อ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ไกลสุดคือ รพ.สต.บ้านมะแนดาแล ประมาณ 15 กิโลเมตร พื้นที่รับผิดชอบ 3 ตำบล 27 หมู่บ้าน มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ จำนวน 7 คน  

วิสัยทัศน์ (Vision)

        หน่วยงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน

ค่านิยม (Values)

          บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ ทำงานเป็นทีม เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง และมีส่วนร่วมในทุกด้านอย่างมีบูรณาการ

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ประกอบด้วย

  1. อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ     1   หลัง

  2. บ้านพักข้าราชการ 3-4                  1   หลัง

  3. มีประตูรั้ว/ป้ายชื่อ และถนนหินคลุก

  4. รถยนต์                                    2   คัน

  5. รถจักรยานยนต์ 1   คัน

  6. แอร์คอร์ดิชั่น 4   เครื่อง

  7. มีห้องประชุมจุ 30 คน 1   ห้อง

พื้นที่รับผิดชอบ

อำเภอกะพ้อ มีเขตรับผิดชอบ จำนวน 3 ตำบล 27 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง

ประชากร

          ประชากรในเขตรับผิดชอบทั้งหมด   18,454 คน   ชาย 9,189 คน   หญิง 9,265 คน

ข้อมูลด้านบุคลากร

ตาราง 1 แสดงอัตรากำลังด้านบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ

ตำแหน่ง

สสอ.

มะแน

ดาแล

ปล่องหอย

บาโง

ยือแบ็ง

ตะโละ

ดือรามัน

อุแต

บือราแง

รวม

บริหาร (วิชาการ)

1

1

-

1

-

-

3

บริหาร (ทั่วไป)

-

-

1

-

1

1

3

นวก.สาธารณสุข

4

-

-

-

-

1

5

พยาบาลวิชาชีพ

-

3

2

2

2

2

11

จพ.สาธารณสุข

2

1

3

1

3

2

12

จพ.ทันตสาธารณสุข

-

3

-

-

-

-

3

จพ.เภสัชกรรม

-

-

-

-

-

-

0

นักการแพทย์แผนไทย

-

-

-

-

-

-

0

รวม

7

8

6

4

6

6

37

ตาราง 2 จำนวนประชากร ชายหญิง หลังคาเรือนจำแนกรายสถานบริการ

สถานบริการ

ชาย

หญิง

รวม

หลังคาเรือน

จำนวน

ร้อยละ

หญิง

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

มะแนดาแล

2,184

23.77

2,208

23.83

4,392

23.80

761

ปล่องหอย

1,837

19.99

1,797

19.40

3,634

19.69

586

บาโงยือแบ็ง

586

6.38

579

6.25

1,165

6.31

260

ตะโละดือรามัน

1,365

14.85

1,495

16.14

2,860

15.50

531

อุแตบือราแง

1,063

11.57

1,016

10.97

2,079

11.27

287

PCU รพ.

2,154

23.44

2,170

23.42

4,324

23.43

904

รวม

9,189

100.00

9,265

100.00

18,454

100.00

3,329

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ 30 มิ.ย.2555

ตาราง 3 จำนวนประชากร ชายหญิง จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2555 อำเภอกะพ้อ

      

กลุ่มอายุ

ชาย

หญิง

รวม

(ปี)

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

0-4

733

7.98

694

7.49

1427

7.73

5-9

877

9.54

809

8.73

1686

9.14

10-14

901

9.81

813

8.77

1714

9.29

15-19

873

9.50

784

8.46

1657

8.98

20-24

804

8.75

809

8.73

1613

8.74

25-29

745

8.11

795

8.58

1540

8.35

30-34

682

7.42

658

7.10

1340

7.26

35-39

635

6.91

657

7.09

1292

7.00

40-44

612

6.66

607

6.55

1219

6.61

45-49

531

5.78

612

6.61

1143

6.19

50-54

442

4.81

459

4.95

901

4.88

55-59

344

3.74

351

3.79

695

3.77

60-64

274

2.98

298

3.22

572

3.10

65-69

212

2.31

236

2.55

448

2.43

70-74

181

1.97

215

2.32

396

2.15

75 ปีขึ้นไป

343

3.73

468

5.05

811

4.39

รวม

9189

100.00

9265

100.00

18454

100.00

ที่มา : ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ 30 มิถุนายน 2555