แผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตรับผิดชอบ

แผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตรับผิดชอบ

2. สภาพภูมิศาสตร์

ลักษณะทั่วไป  

           อำเภอกะพ้อตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดปัตตานี ห่างจากอำเภอเมืองปัตตานีเป็นระยะทาง 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 93.81 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

           พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวน เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาสลับกับพื้นที่นาและสวนยางพารา เป็นที่ตั้งของชุมชน ส่วนใหญ่อยู่ในทิศตะวันตกและทิศตะวันออก มีแม่น้ำสายบุรียาว 11.5 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางพื้นที่อำเภอกะพ้อ ทุกปีจะประสบกับปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านริมแม่น้ำสายบุรี มีเทือกเขาบูโดและป่าไม้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีที่ราบเป็นแนวยาวระหว่างแม่น้ำกับเทือกเขาบูโด

ลักษณะภูมิอากาศ

           อุณหภูมิเฉลี่ย 27 – 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22 – 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 76 ต่อปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2210.2 มิลลิเมตรต่อปี ลักษณะอากาศแบ่งเป็น 2 ฤดูกาล คือ

1.ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม – มกราคมเป็นระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากได้รับลมมรสุม 2 ทาง คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี

2.ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กรกฎาคม เป็นเวลา 5 เดือน

3.สภาพทางเศรษฐกิจ

         3.1 เศรษฐกิจ

         ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 75 เป็นเกษตรกรรมรายย่อย มีพื้นที่ถือครองประมาณครอบครัวละไม่เกิน 10 ไร่ จำแนกตามอาชีพหลักด้านการเกษตรที่สำคัญดังนี้

            - สวนยางพาราร้อยละ 75

            - ข้าว            ร้อยละ 10

            - สวนผลไม้      ร้อยละ 15

         สำหรับอาชีพรอง ได้แก่ รับจ้างและค้าขาย ประมาณร้อยละ 20 รับราชการ ร้อยละ 5        

4.สภาพทางสังคม

          อำเภอกะพ้อมีเนื้อที่ประมาณ 93.81 ตารางกิโลเมตร มี 3 ตำบล 27 หมู่บ้าน

                   - จำนวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555)

ประชากรรวมทั้งสิ้น     จำนวน 18,454 คน

เพศชาย                  จำนวน 9,186 คน  

เพศหญิง                  จำนวน 9,265 คน

                   - จำนวนหลังคาเรือน   3,329 หลังคาเรือน

                   - ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม) 198.43 คนต่อตารางกิโลเมตร

                   - จำนวนครอบครัว 4,609 ครอบครัว

                   - สมาชิกในครอบครัวโดยเฉลี่ย   4.5 คน

                   - การนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ในอำเภอกะพ้อ

นับถือศาสนาอิสลาม      ร้อยละ 92.54

นับถือศาสนาพุทธ       ร้อยละ 7.46

          4.1 การศึกษา อำเภอกะพ้อมีสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง ดังนี้

                   - โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ.       จำนวน 10   แห่ง

                   - โรงเรียนมัธยมศึกษา                      จำนวน     1   แห่ง    

                   - สถาบันปอเนาะ                             จำนวน    3   แห่ง    

                    - ศูนย์เด็กเล็ก                                จำนวน     3   แห่ง    

          4.2 สถานบริการด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย

                   - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ              จำนวน    1   แห่ง

                   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล       จำนวน    5   แห่ง

                   - โรงพยาบาลชุมชน (ขนาด 30 เตียง)    จำนวน    1   แห่ง

                   - ศูนย์สุขภาพประจำตำบล (PCU)        จำนวน    1   แห่ง

                   - ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน           จำนวน    27    แห่ง

         4.3 การบริหาร มีหน่วยราชการส่วนภูมิภาค และหน่วยงานราชการส่วนกลางอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอกะพ้อ ดังนี้

                   - สำนักงานอำเภอ                           - สำนักงานที่ดินอำเภอ

                   - ที่ทำการพัฒนาชุมชนอำเภอ              - สำนักงานสรรพากรอำเภอ

                   - ที่ทำการประชาสงเคราะห์อำเภอ        - ที่ทำการสัสดีอำเภอ                      

                   - โรงเรียนกะพ้อพิทยาคม                  - สถานีตำรวจภูธร                          

                   - สำนักงานเกษตรอำเภอ                   - ศูนย์บริหารกาศึกษานอกโรงเรียน

                   - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ              - สำนักงานการไฟฟ้า

                   - สำนักงานปศุสัตว์                          - โรงพยาบาลชุมชนกะพ้อ

                   - ที่ทำการไปรษณีย์กะพ้อ

5.ศาสนสถาน

มัสยิด            จำนวน   28   แห่ง                    

สำนักสงฆ์       จำนวน   1   แห่ง

6.ระบบบริการพื้นฐาน

          6.1 การคมนาคม การติดต่อระหว่างชุมชนในอำเภอและอำเภอใกล้เคียงใช้เส้นทางคมนาคมทางบก และถนนดินลูกรัง มีในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล

          6.2 การสื่อสาร สามารถใช้วิทยุสื่อสารได้ทั้ง 3 ตำบล และสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ทั้ง 3 ตำบล

          6.3 การไฟฟ้าการบริการผู้ใช้ไฟฟ้าของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกะพ้อ ได้ให้บริการครบทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน

          6.4 ไปรษณีย์อำเภอกะพ้อมีการบริการของการสื่อสารไปรษณีย์และโทรคมนาคมของการสื่อสารแห่ง

ประเทศไทย โดยให้บริการรับฝาก และนำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ บริการการเงิน เช่น บริการรับฝากเงิน จ่ายเงิน ไปรษณีย์ธนาณัติในประเทศและต่างประเทศ

7.ทรัพยากรธรรมชาติ

          7.1 ป่าไม้ สภาพส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 45.25 ของพื้นที่ทั้งอำเภอ ลักษณะไม้ที่พบ เช่น ไม้หลุมพอ ไม้ตะเคียน ไม้ยางนา และไม้เบญจพรรณ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันป่าไม้เหล่านี้ลดน้อยลงเป็นลำดับ

          7.2 แหล่งน้ำ   

             7.2.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำคลอง ซึ่งมีน้ำตลอดปีเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้ในการเกษตรกรรมต่างๆ ได้ตลอดปี

             7.2.2 แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค แหล่งน้ำที่สำคัญ คือ น้ำฝน นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำอื่นๆ เช่น บ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล สระน้ำ ถังเก็บน้ำฝน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้ร่วมกัน ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชุมชนในหมู่บ้าน

8.แหล่งท่องเที่ยว

          - น้ำตกนาวิน แหล่งนกเงือก                หมู่ที่ 1 ตำบลกะรุบี

          - กริซใหญ่ที่สุดในโลก                      หมู่ที่ 2 ตำบลกะรุบี

9.การปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 3 ตำบล 27 หมู่บ้าน เขตองค์การบริหารส่วนตำบล 3 ตำบล

ตำบลกะรุบี                จำนวน         8        หมู่บ้าน

ตำบลตะโละดือรามัน     จำนวน         9        หมู่บ้าน

ตำบลปล่องหอย          จำนวน        10       หมู่บ้าน