ประวัติความเป็นมาอำเภอกะพ้อ

ข้อมูลทั่วไปอำเภอกะพ้อ

ประวัติความเป็นมาอำเภอกะพ้อ

           “กะพ้อ” เป็นชื่อพืชปาล์มชนิดหนึ่ง ซึ่งพบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชาวบ้านมักจะนำใบที่เป็นกลีบอ่อนไปห่อทำเป็นต้ม ใช้ในเทศกาลวันสำคัญ ๆ เช่น วันรายอ

           อำเภอกะพ้อเดิมเป็นตำบลหนึ่งอยู่ในความปกครองของอำเภอสายบุรี ต่อมากระทรวงมหาดไทย จึงประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอกะพ้อ เมื่อปี 2525 และยกฐานะเป็นอำเภอกะพ้อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2536 มีเขตปกครอง 3 ตำบล คือตำบลกะรุบี ตำบลตะโละดือรามัน และตำบลปล่องหอย มีพื้นที่ประมาณ 93.81 ตารางกิโลเมตร โดยกรมปกครองได้จัดหาที่สำหรับสร้างอาคาร จำนวนประมาณ 20 ไร่ ให้ใช้เป็นที่สร้างที่ว่าการกิ่งอำเภอได้เปิดทำการได้ในปี พ.ศ.2525

1. ที่ตั้งอาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ                  ติดต่อกับ อำเภอสายบุรี

ทิศใต้                      ติดต่อกับ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ อำเภอทุ่งยางแดง